Välj stad

Välkommen till Evidensia Smådjurskliniken Jönköping

Ebba Ramsays väg 108
555 94 Jönköping

Öppettider

Mån - tors 8 - 20, fre 8 - 17
Drop-in för vaccination tis 17.30 - 19.30

Kontakta oss/Boka tid:

036-37 91 91
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Kastration

 
Kastrering hund
Beslutet huruvida man skall låta kastrera sitt djur eller inte kan vara svårt att ta och djurägare upplever ofta att de har för lite kunskap för att kunna ta ställning till vad de skall göra. För att underlätta har vi valt att sammanfatta de vanligast för- och nackdelarna med ingreppet.

De nordiska länderna skiljer sig stort från övriga västvärlden då vi till skillnad från de flesta andra länder inte rutinmässigt kastrerar den större delen av vår sällskapshundspopulation. Detta anses ha att göra med hundhållningen - hundar införskaffas som familjemedlemmar och hålls under god uppsikt och således är inte överpopulation något stort problem.
Kastrering katt
På kattsidan ser det dock annorlunda ut och där kastreras också en mycket större del av djuren för att slippa överpopulation och vildkatter. På kattsidan anses således fördelarna ha en så utpräglad övervikt att vi rutinmässigt rekommenderar kastration om man inte har för avsikt att bedriva avel. Kastration av hon- resp. hankatt går bra att utföra redan innan djuret är könsmoget. Således kommer nedanstående uppgifter huvudsakligen behandla djurslaget hund. För helhetens skull skall vi nämna att det också finns medicinska sätt att könsneutralisera sitt hon- eller handjur på. Detta kommer inte att behandlas i denna text men vi vill dock göra förtydligandet och nämna att långvarigt p-pilleranvändande till honkatt inte är något lämpligt alternativ till kastration då risken för i första hand juvertumörer men även varig livmoderinflammation ökar nämnvärt.

Vi rekommenderar kastration från ca 6 månaders ålder. Vill du göra det tidigare ring och diskutera med oss.
Kastrering av hund och katt hos Smådjurskliniken Jönköping.
Fördelar med kastration

Sjukdomsprofylax - sjukdomar som inte förekommer alls eller med kraftigt minskad förekomst hos kastrerade djur:

Tik:
sjukdomar i livmodern; varig livmoderinflammation m fl
sjukdomar i äggstockarna
slidframfall
vaginaltumörer
juverinflammation
juvertumörer (kastrationen skall helst göras tidigt i livet för att ha god profylaktisk effekt)

Hanhund:
testikelinflammationer
testikeltumörer
prostatasjukdom
försvagningar i muskulaturen i perinealområdet, sk perinealbråck
nybildningar i ändtarmsregionen; perinealtumörer

Nackdelar med kastration:
•    irreversibelt
•    icke-reproduktiva effekter

Icke-reproduktiva effekter:

A) Inkontinens
Tikar som kastreras löper en ökad risk att drabbas av inkontinens jämfört med okastrerade tikar. De vedertagna siffrorna är att ca 20 % av alla tikar som kastreras kommer att drabbas av inkontinens. Inkontinensen kan utvecklas omedelbart efter kastration eller dröja flera år innan den debuterar och detta oavsett när i livet tiken kastrerats. Storvuxna raser löper högre risk än småvuxna raser att drabbas av inkontinens och ffa boxrar anses drabbas i hög utsträckning av kastrationsrelaterad inkontinens.
Även hanhundar kan drabbas av kastrationsrelaterad inkontinens om än i en betydligt mindre utsträckning än tikar.

B) Juvenil vulva
Tikar som kastreras unga får ofta en mindre utvecklad vulva. Det är inte att rekommendera att kastrera unga tikar med kroniska problem med slidkatarrer eller med överdriven veckbildning i huden kring vulva. Dessa djur löper en ökad risk att drabbas av sk perivulvär dermatit (hudinflammation i vecken kring vulva) och bör få bli könsmogna (dvs. löpa en gång) innan de kastreras.

C) Fetma
Tikar och hanhundar som kastreras löper en ökad risk att drabbas av övervikt eftersom de per automatik får 30% lägre energibehov per dygn efter kastrationen jämfört med innan. I studier har man kunnat se att risken för övervikt minskar något om kastrationen sker tidigt i livet jämfört med om det sker under vuxen ålder. Det bästa sättet att undvika övervikt är att ge korrekt mängd foder med lämpligt energiinnehåll och motionera hunden regelbundet.
Övervikten i sig kan medföra även andra problem, t.ex. höftledsproblem, korsbandsskador, ökad risk för diabetes mm.

D) Päls
Ofta förändras pälsens textur efter kastration, ffa på hundar med långa silkiga behäng där underullen tenderar att dominera. Att pälskvalitén förändras är helt ofarligt men kan ha en kosmetisk betydelse.

E) Kroppstyp
Individer som kastreras innan de är fullvuxna tenderar bli något mer högställda än okastrerade individer. Därtill skall man komma ihåg att om man kastrerar en hanhund som unghund får han aldrig riktigt det typiska hanhundsutseendet med bred skalle, hals och bringa osv.

F) Beteende
I de många studier som är utförda inom området går uppgifterna vitt isär och ingen enhetlig konklusion går att utläsa. En hanhund som kastreras förhållandevis tidigt i livet minskar risken att utveckla hanhundsaggressivitet och har ett mindre utvecklat sexuellt beteende (dvs. urinmarkerar inte överallt, bryr sig inte om löptikar osv.). Det finns djurägare som upplever att deras kastrerade hund blir något lugnare än innan men det är svårt att bedöma beteende då det är en individuell uppskattning. Sist men inte minst måste man ta i beaktning att om djurägarna låter sina kastrerade hundar bli överviktiga kommer de av naturliga skäl bli mindre rörliga och aktiva jämfört med om de hålls slanka även efter ingreppet.

G) Rasspecifika hänseenden
Utöver ovanstående effekter finns en rad rasspecifika hänseenden som i första hand är relaterade till kastration i mycket ung ålder. Vi har på inget sätt invändningar mot att man låter utföra kastration på unga, ej könsmogna hundar, men om du har för avsikt att låta göra detta kommer vi eventuellt ta upp några enstaka beaktanden till diskussion inför operationen beroende på vilken ras din hund är.

 
KEMISK KASTRERING
Som ett alternativ till kirurgisk kastration kan man behandla hon- och handjur av både djurslaget hund och katt med olika läkemedel så att en tillfällig könsneutralisation erhålles, sk medicinsk kastration. Det finns olika typer av könsneutraliserande läkemedel som fungera på vitt skilda sätt och följaktligen också har olika biverkningar, för- och nackdelar. Nedan väljer vi att kort informera om Suprelorin, ett läkemedel som är registrerat för bruk på hanhund och som ger en övergående kastrationseffekt. Önskar du könsneutralisera din tik, honkatt eller hankatt på medicinsk väg rekommenderar vi att du kontaktar oss för vidare diskussion kring lämpligt val av behandling.
Suprelorin är en s k GnRH-agonist, ett kroppseget hormon som går in och modifierar den normala produktionen av könshormoner. Preparatet ges i form av en injektion av en litet chip under huden på vaken hund. Suprelorin finns att tillgå i två styrkor; 4,7 mg samt 9,4 mg. Beroende på styrkan på chippet blir hanhunden i det närmaste kastrerad i minst 6 respektive 12 månader, ofta betydligt längre. Det är viktigt att vara införstådd i att preparatet verkar så tillvida att det initialt tillfälligt ÖKAR produktionen av manligt könshormon innan produktionen därefter upphör – av denna anledning har man en lagg-fas på 6 respektive 12 veckor innan hunden kan anses som kastrerad efter behandlingen har initierats. Behandlingen är reversibel d v s hunden återfår sin normala reproduktiva förmåga med tiden. Skulle man av någon anledning önska avbryta behandlingen i förtid finns det möjlighet att ta ut den lilla staven om den placerats på ett lättåtkomligt ställe. Känner man sig osäker på hur ens hanhund kommer att te sig som kastrerad och man först önskar se hur det faller ut eller om man av någon annan anledning inte kan låta söva och operera sin hund som man kanske ändå önskar få kastrerad är Suprelorin ett utmärkt sätt behandla hunden. Behandlingen kan ersättas av en kirurgisk kastration med tiden eller fortskridas med upprepade injektioner av chippen med regelbundna intervall.

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved