Välj stad

Välkommen till Evidensia Smådjurskliniken Jönköping

Ebba Ramsays väg 108
555 94 Jönköping

Öppettider

Mån - tors 8 - 20, fre 8 - 17
Drop-in för vaccination tis 17.30 - 19.30

Kontakta oss/Boka tid:

036-37 91 91
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Reproduktion

 
RÄTT PARNINGSDAG
En tik löper i regel 1-3 gånger per år beroende på ras och individ. Könsmognad varierar med ras och kroppsstorlek men generellt sett kan man säga att tikar av dvärghundsras börjar löpa redan vid 6-10 månaders ålder, medan tikar av storvuxna raser blir könsmogna först då de hunnit bli 1-2 år. Tänk på att variationen mellan olika tikar är mycket stor.
Genomsnittstiken löper ca 3 veckor åt gången och ägglossning sker oftast mellan dag 10-16. Det är dock mycket viktigt att understryka att detta långt ifrån gäller alla och enstaka tikar kan vara redo för befruktning så tidigt som en knapp vecka in i löpet medan andra väntar nästan en hel månad innan de har ägglossning.
Den vanligaste orsaken till att en tik går tom är att hon är parad på fel dag eller att hanhunden har nedsatt spermakvalitet.

Lyckligtvis finns det enkla och säkra test att ta reda på när en tik har ägglossning och när hon bör bli parad. Hunden skiljer sig från alla andra djurslag i det avseende att de har en inväxt av celler som börjar producera det dräktighetsbevarande hormonet progesteron i äggblåsorna redan innan ägglossning skett. Tack vare denna unika fysiologiska företeelse kan vi mäta progesteronhalten i blodet och därmed identifiera den tidpunkt vid vilken ägglossning förväntas ske. Stegringen av progesteron i blodet och påföljande ägglossning sker under den delen av löpet vi brukar kalla höglöpet. Höglöpet föregås av det så kallade förlöpet.
Inseminering av hund hos Djurkliniken Jönköping.
Förlöp, höglöp och perioden som följer därefter går att skilja åt genom ett cellprov från slidväggen, ett så kallat vaginalutstryk. Cellprovet är mycket enkelt att ta och besparar djurägaren onödiga kostnader för analyser av progesteronhalten i blodet om det skulle vara för tidigt (förlöp) eller för sent (höglöpet avslutat, att tiken inte längre är befruktningsduglig).
Det är bortkastat att ta ett blodprov innan progesteronet alls ha börjat stiga. Vi brukar
rekommendera att man först tar ett vaginalutstryk, och väntar med progesteronprovet tills dess
att cellerna i utstryket är förhornade, vilket visar att tiken är i slutet av förlöpningen eller
i höglöpningen. Tyvärr kan man inte använda sig av vaginalutstryk för att avgöra bästa
parningsdag. Vaginalcellernas utseende speglar inte alls progesteronstegringen utan är bara ett mått på löpningshormonets (östrogenets) nivå, och östrogenkurvan ser likadan ut även hos en tik som inte har någon ägglossning. Men med hjälp av utstryket kan man ändå avgöra om tiken är alldeles för tidig, eller om den har gått ur löpningen, vilket ju är en bra hjälp.

Vi brukar rekommendera att ni kommer första gången med er tik för ett vaginalutstryk (och eventuellt ett progesteronprov om det skulle visa sig indicerat) ca 7-9 dagar in på löpet. Är du medveten om att din tik har ett kort löp kan det vara av värde att få in henne redan tidigare än så för första provtagningen.

Ägglossningen anses ske när progesteronkoncentrationen ligger mellan 12-24 nmol/l. Efter fullföljd ägglossning skall äggen mogna i minst 1 dygn innan de är befruktningsdugliga. Progesteronstegringen efter genomgången ägglossning är individuell och vi är i första hand ute efter att fånga ägglossningen när vi ger våra råd avseende parning och insemination – det finns följaktligen inget ”optimalt värde” att para på men som fingervisning kan nämnas att många tikar ligger runt 30-70 nmol/l under den fertila perioden. Om hanhunden har god spermiekvalité överlever spermierna flera dagar inne i tiken men naturligtvis siktar vi på att para under den optimala fertila perioden.
Vi skickar vanligtvis progesteronprover till Tyskland och för att hinna få svar innan helgen bör provet tas tidig eftermiddag på torsdag.

Hur mycket kostar det?
Vaginalcytologi kostar 650 kronor första gången. Det blir billigare vid upprepade undersökningar.
Vaginalcytologi och progesteronprov kostar 940 kronor.


Hur länge går tiken dräktig?
Dräktighetstidens längd hos hund brukar anges till 63 +/- 5 dagar, räknat från första parningsdagen.
Den stora variationen beror framför allt på tikens långa fertila period och spermiernas långa överlevnad i tiken. En tik som paras tidigt under löpet kommer följaktligen att ha en längre dräktighet än den som paras senare i löpet.
Räknas dräktighetstidens längd från ägglossningen går nästan alla tikar dräktiga 63 dagar.
Om man istället räknar dräktighetstiden från den fertila perioden går de oftast dräktiga knappa 61 dagar.

Ultraljud dräktighetskoll kostar 694 kronor
TJUVPARNING
Är ni säkra på att en parning skett och ni önskar förhindra en dräktighet kan man gå tillväga på två olika sätt. Antingen ges en abortspruta ca en vecka efter parning, när tiken har gått ur löpet. Behandlingen med abortsprutan ges 2 dagar i följd.
Tidig behandling är i princip 100% säker, men för säkerhetsskull görs ofta ett uppföljande ultraljud ca 28 dagar efter parningstillfället.
Är man inte helt säker på att parning har skett eller om man önskar avvakta av andra orsaker, är ett annat alternativ att man gör ett ultraljud ca 28 dagar efter parning och om tiken visar sig vara dräktig, abortera henne då. Att abortera en tik vid denna tidpunkt fungerar i regel också mycket bra, men det är alltid några fåtal som inte aborterar, därför ska alltid ett uppföljande ultraljud ske efter ca 1 vecka. Risken för komplikationer ökar något vid sen abort.
Kostnadsmässigt blir det billigare att vänta tills dag 28 om tiken skulle visa sig inte vara dräktig.
Om man inte vet om tiken träffat en hane men känner en befogad oro att så kan vara fallet, kan man komma in med tiken akut för en vaginalcytologi. Om tiken är i höglöp på cellutstryket och vi dessutom kan se spermier på utstryket är risken för att tiken blivit framgångsrikt parad överhängande och vidare åtgärder bör vidtas.

Vad kostar en abortspruta?
Kostnaden för abortspruta varierar med hundens vikt. Första dagen träffar du alltid en veterinär och dag två är det en djurvårdare/djursjukskötare som ger sprutan.
CHV: CANINE HERPES VIRUS
Herpesvirus är ett mycket vanligt förekommande, artspecifikt virus som sprids i första hand via närkontakt men även via könsvägarna, i moderlivet samt i samband med förlossning. Hos vuxna djur förlöper infektionen oftast utan symtom men hos vissa kan man se en mild övre luftvägsinfektion. I likhet med herpesinfektion hos andra djurslag kan även hundar bli asymtomatiska smittbärare, dvs. de bär ständigt på infektionen och sprider virus utan att själva visa tecken på sjukdom. Likaså kan också hundar infekterade med herpesvirus bära infektionen vilande för att denna sedan blossar upp och ger kliniska symtom/utsöndras och sprids i samband med att bärardjuret utsätts för stress (jämför munsår hos människa).

Tikar som smittas av herpesvirus strax innan parning eller under pågående dräktighet kan drabbas av aborter, fosterdöd, små kullar, död- eller svagfödda valpar osv beroende på när under dräktigheten tiken infekterats. Därtill kan viruset också infektera valparna i samband med födseln eller spridas till de unga valparna från modern eller andra hundar. Valpar under 3 veckors ålder kan ännu inte reglera sin kroppstemperatur som ett vuxet djur varför de inte kan svara med en förhöjd kroppstemperatur så som brukligt är i samband med en infektion för att hämma tillväxten av virus. Således blir mycket unga djur svårt sjuka i samband med en herpesvirusinfektion och dör oftast inom 24-48 h efter det att kliniska symtom debuterat. Inkubationstiden d v s tiden mellan infektion och symtomdebut för herpesvirus är ungefär 1 vecka. Äldre valpar (över 3 veckor) kan bli sjuka i varierande grad i samband med en herpesvirusinfektion men oftast ses det endast som en övergående luftvägsinfektion även hos dessa djur.
Även kroniskt infekterade tikar kan sprida smittan till sina valpar alternativt abortera i samband med att smittan aktiveras då hondjuret utsätts för stress vid parning och valpning. Herpesvirus ger ett kortvarigt antikroppssvar vilket innebär att en individ som genomgått en infektion eller reaktivering endast har mätbara antikroppstitrar i ca 3 månader efter avslutad sjukdomsperiod.
I dag har vi tillgång till ett vaccin att ge tikar i avel för att förebygga herpesinfektion. Vaccinet ges i samband med parning och 1-2 v före beräknad valpning. Vaccinationen bör upprepas vid varje dräktighet.
UNDERSÖKNING AV SPERMAKVALITÉ

HUND
Hur går det till?
Undersökning av en hunds spermakvalité bokas till leg. vet.Birgitta Karlsson.
Det är önskvärt att ha med någon löptik, fa om man har en rädd eller blyg hane.
Vi kan göra en enklare analys av spermierna, vill man ha en fullständig analys skickas provet till Sveriges lantbruksuniversitet för analys. OBS  spermaundersökning som ska skickas till Uppsala behöver tydligt beställas då vi i vår tur måste beställa hem provtagningsmaterial innan spermasamlingen.

Den sperma man samlar har tagit hela 2-3 månader på sig att bildas och mogna. Följaktligen är det viktigt att tänka på att det du erhåller idag är en produkt av vad som hunden gått igenom de senaste 2-3 månaderna gällande eventuella infektioner, behandlingar med läkemedel etc.

KATT
Hur går det till?
Spermasamling på katt görs sporadiskt och utförs inte på samma sätt som på hund. Provtagningen är lite annorlunda då vi måste ge din katt lugnande och dessutom föra upp en kateter i kattens urinrör vilket kan innebära en lite ökad risk för urinvägsinfektion. Mängden erhållen sperma på detta vis är dock oftast tillräcklig för spermabedömning.
INSEMINATION HUND

Artificiella inseminationer
I Sverige har vi ett strikt regelverk som rör användandet av artificiella inseminationer. Endast specialutbildade veterinärer med särskild behörighet får lov att inseminera hundar och endast friska djur med god könsdrift får användas. Katter insemineras mycket sällan och nästan endast i forskningssammanhang eller när det rör utrotningshotade, större kattdjur.
Vanliga orsaker till att man väljer att låta inseminera sin tik istället för att hon paras naturligt kan vara att hanen bor mycket långt bort och man väljer att skicka sperman (kyld eller fryst) istället för att stressa hunden med en transport. En annan anledning kan vara smittskydd, storleksskillnader eller skillnad i rang mellan tiken och hanen.

Hur går det till?

Insemination med färsk sperma:
Kontakta oss i så god tid som möjligt så vi kan planera in inseminationen samt för att
kunna avgöra om det är ett lämpligt fall eller ej.
För närvarande har vi endast en veterinär, leg. vet. Birgitta Karlsson med AI kompetens och därför måste hennes arbete planeras i god tid.
Givetvis försöker vi hjälpa till med akuta inseminationer i största möjliga mån.

Tiken och hanen kommer hit tillsammans, tiken bör vara kontrollerad med blodprov för att säkerställa att det är optimal parningsdag.
Hanen samlas och sperman undersöks för att se att den är av god kvalité.
Inseminationen utförs på vaken tik och brukar inte vålla något obehag.

Vad kostar det?
Första inseminationen kostar 2860 kr.
Väljer man att låta upprepa inseminationen efter någon/några dagar kostar uppföljande inseminationen 1435  kr.
Om det görs på jourtid (8-17 helgdag eller efter kl 17 vardagar) tillkommer jourpåslag med 50%.

Insemination med kyld sperma:
Vid import eller försändelse av sperma över långa avstånd kan man buffra och kyla sperman och skicka den kyld. Kyld sperma av god kvalité håller sig livsduglig i ca 2-4 dagar (ev längre) under förutsättning att kylkedjan är obruten. Det är viktigt att veterinär både på avsändarorten och mottagarorten kontaktas på ett tidigt stadium så att de är tillgängliga när samling respektive insemination skall ske. Samling, kylning och försändelse av sperman sker när tiken konstaterats ha ägglossning enligt progesteronanalys i blodet enligt ovan.

Djurägaren är själv ansvarig för att ordna transporten och vi brukar be er vara uppmärksamma på att transporten helst inte får överstiga 24 h för att kylkedjan skall kunna hållas obruten och kvalitén inte skall påverkas.
IMPORT OCH EXPORT AV SPERMA

Import av sperma:
Det är i dag fritt att importera sperma från alla EU-länder samt Norge och Schweiz och endast ett giltigt hälsointyg och en korrekt ID-märkning krävs. Kommer sperman däremot från 3:e land, dvs från ett land utanför Europas gränser är reglerna mer omfattande och dessutom krävs ett giltigt importintyg. Det är djurägarens ansvar att  all provtagning, alla intyg, vaccinationer och ID-märkning är utförd så som de svenska regelverket kräver för att vi skall kunna inseminera din hund. För er egen och tikens skull rekommenderas att kontrollera att hanhunden är fri från Brucellos. För närmare information hänvisar vi till jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se

Export av sperma/skicka sperma inrikes:
Vi har möjlighet att samla, buffra och kyla din hunds sperma för transport till väntande tik i höglöp någonstans i världen/Sverige.
Har man som hanhundsägare blivit tillfrågad om man kan tänka sig skicka kyld sperma inrikes/utrikes önskar vi att ni så snart som möjlighet tar kontakt med oss för möjlighet till planering. Därefter vill vi att ni kontaktar oss igen när tiken går i löp och att ni därefter håller oss kontinuerligt uppdaterade på hur tikens progesteronvärden utvecklas så vi har ett hum om när ni behöver våra tjänster. Det är enbart veterinär Birgitta Karlsson som sysslar med detta. I anslutning till att tiken har ägglossning samlas hanhunden, sperman buffras och kyles och förpackas för transport. Hanhundsägaren har själv ansvar för arrangemang och bekostnad av transporten och får med sig ett paket (ca 2 kg, 40x40x20 cm) under armen när ni lämnar kliniken. Kom ihåg att spermierna helst inte bör ligga i kylboxen i mer än 24 h innan de måste sättas i kylskåp för att hålla kylkedjan obruten och jämn. Kom också ihåg att det kan vara mycket svårt att ordna med transporter under fredagar och helgerna! Skall sperman exporteras är det djurägarens ansvar att hålla reda på vilka krav mottagarlandet ställer på lämnande hanhund (vaccinationer, dokument etc).

Hur går det till?
Det förenklar om man har tillgång till en löptik. Den sperma man samlar har tagit hela 2-3 månader på sig att bildas och mogna. Följaktligen är det viktigt att tänka på att det du erhåller idag är en produkt av vad som hunden gått igenom de senaste 2-3 månaderna gällande eventuella infektioner, behandlingar med läkemedel etc.
FRYSNING AV SPERMA

Spermabank finns enbart på ett fåtal ställen, kontaktuppgifter finns nedan.
Vi har möjlighet att samla sperma som sedan skickas iväg för frysning, men med tanke på att avståndet inte är så stort till Uppsala, Oslo eller Köpenhamn rekommenderar vi oftast att man själv kör dit med hanhunden för att få optimal kvalitet genom att kunna frysa sperman direkt.


Djurägaren kontaktar SLU eller Canirep själv för att boka infrysningen med dem, få exakta prisuppgifter samt se till att de har personal att ta emot din hunds sperma den aktuella dagen då ditt paket kommer fram till dem. Du ansvarar också själv för att posta paketet efter processande hos oss. Paketet är ca 40*40*20 cm stort och väger ungefär 2 kg och kan skickas rekommenderat/express med posten eller annat bolag tex Fedex.

Här följer några kontaktuppgifter till spermabanker.
Hundspermabanken på SLU kontaktar du lättast via mail till; eva.axner@slu.se
Hundspermabanken på Canirep kontaktar du lättast via mail till: canirephb@gmail.com
För hundägare i södra Sverige kan det vara bra att känna till att det finns en veterinär norr om Köpenhamn i Danmark, Birgitte Schjoth på Canicold hundspermabank, som också arbetar med fryst hundsperma, dessutom finns det hundspermabank på Veterinärhögskolan i Oslo.

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved