Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Bergavägen 3
254 66 Helsingborg

Öppettider

Akutmottagning dygnet runt, året runt
Öppettider reception:
vardagar: 7.30 - 21.00
lör - sön: 9.00 - 18.00
Öppettider butik:
vardagar: 7.30-20.30
lör - sön: 10.00-17.00

Kontakta oss/Boka tid:

042-16 80 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Vitamin B12-brist hos hund med kronisk enterit – orsak, diagnostik och behandling

 
Ansvarig veterinär/forskare
Linda Toresson, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, specialist i internmedicin, överveterinär i gastroenterologi, doktorand i gastroenterologi vid universitet i Helsingfors (deltidsdoktorand)
 
Bakgrund
Sjukdomar i mag-tarmkanalen är vanliga hos hund. Hundar med kronisk enterit (inflammation i tunntarmen) kan utveckla brist på vitamin B12 som en följd av sin sjukdom. Vitamin B12-bristen tros uppstå antingen på grund av inflammatoriska skador i tarmen som gör att tarmen inte fungerar, eller som en följd av en ändrad bakterieflora i tarmen. Fler bakterier som bryter ner vitamin B12 i tunntarmen kan leda till att det blir för lite B12 kvar för upptag.
                     
Hundar som har både B12-brist och tarminflammation har en sämre prognos att kunna leva ett långt och bra liv med sin sjukdom än de hundar som bara har tarminflammation. Brist på vitamin B12 leda till olika symtom som trötthet, dålig aptit, sämre fungerande nervsystem, blodbrist, viktnedgång, pälsförändringar och skador på tunntarmen med mera. Hos människor med vitamin B12-brist och tarmsjukdom fungerar det för de allra flesta lika bra att få vitamin B12-tabletter som B12-sprutor. Det är både billigare och enklare att få tablettbehandling. Hos hund rekommenderas B12-sprutor – men ingen har provat att ge tabletter eller jämföra tablett-eller injektionsbehandling. Linda Toresson driver forskningen, som är en del av hennes doktorandprojekt i mag-tarmsjukdomar vid Helsingfors universitet.
 
Material och metod
Vi jämför effekten av vitamin B12-behandling som injektioner eller tabletter hos 60 hundar med tarminflammation med avföringsprov och blodprov. Vi kommer också att ta avföringsprov och blodprov på 20 hundar med tarminflammation utan B12-brist, samt från 20 friska hundar.
 
Projektet har tre mål:
 

  • Att jämföra om vitamin B12-tillskott i tablettform har lika bra effekt som B12-injektioner hos hundar med kronisk tarminflammation
  • Att jämföra tarmfloran hos hundar med kronisk tarminflammation med eller utan vitamin B12-brist för att se om det finns någon tydlig skillnad
  • Att undersöka nyttan av att analysera två olika markörer för B12-brist (homocystein och metylmalonsyra) som bättre visar om det finns B12-brist inne i cellerna

 
Samarbetspartner
Helsingfors universitet och Texas A&M University
 
Finansiering
Projektet sponsrar av stiftelsen Svensk djursjukvård samt Agria och SKKs forskningsfond

 

 

Prevalens av vektorburna bakterier i blodet hos katter i södra Sverige.


Ansvarig veterinär/forskare: Gunilla Ölmedal, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, under utbildning till specialist i internmedicin

Bakgrund
Vi undersöker förekomsten (prevalensen) av fem bakteriertyper hos katter i södra Sverige – så kallade hemotrofa mykoplasmor, Anaplasma phagocytophilum, olika bartonellaarter, Ehrlichia canis samt olika rickettsior.
Dessa bakterier orsakar feber och/eller blodbrist hos en del, men inte alla, katter som blir smittade. Några av bakterierna kan även orsaka sjukdom hos människor.

Material och metoder
Vi håller på att samla in blodprov från katter för att leta efter arvsmassa från de olika bakterierna.
I vissa fall kan vi använda blod som har blivit över från andra blodprovsundersökningar (alltid efter tillstånd från djurägaren).

Mål med studien
Bättre kunskap om dessa bakteriers spridning gör att veterinärer som undersöker katter med feber och/eller blodbrist lättare kan välja vilka prover som är viktiga att analysera.
Vi undersöker hur vanliga bakterierna är hos katter med eller utan febersjukdomar/blodbrist jämfört med friska katter. Vi jämför även om katter som kommer från en miljö med många katter är smittade oftare än vanliga familjekatter.

Vi vet att de bakterier vi undersöker kan smitta katter men långt från alla katter blir sjuka. Vi försöker därför kartlägga hur mycket vanligare bakterierna är hos sjuka katter än friska. Att hitta bakterien hos en katt som har något annan sjukdom kan feltolkas som att bakterien är grunden till kattens sjukdom. Det innebär en risk att katten inte får rätt diagnos och behandling av sitt egentliga problem samt att katten överbehandlas med antibiotika.

Samarbetspartners
Forskningen genomförs i samarbete med professor Michael Lappin vid Colorado State University, USA, som är en internationell auktoritet inom infektionssjukdomar hos katt.

Finansiering
Studien erhåller bidrag från Stiftelsen Svensk djursjukvård samt från Ulla Yards stiftelse för främjandet av veterinärmedicinsk forskning vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg.

 

Förekomst av bakterier i synovial vätska hos hundar med artrit – en jämförande studie mellan konventionell bakteriologisk undersökning och 16s rRNA gensekvensering.

 
Ansvarig veterinär/forskare: Alexandra Vilén, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, under utbildning till specialist i kirurgi.
 
Bakgrund
Enledinfektion orsakad av bakterier kan få förödande följder hos hund om man inte ställer rätt diagnos i ett tidigt skede. Detta har visat sig vara svårt då bakterier i ledvätska (synovia) är svåra att odla fram. På humansidan har man samma problem och där används DNA teknik för att förbättra diagnostiken. Orsaker till en bakteriell ledinfektion kan vara till exempel ett bett (av katt eller hund) i en led, en komplikation efter ledkirurgi eller en infektion någon annanstans i kroppen som sprids med blodet.
 
Material och metoder
Under tre år har ledvätska samlats in från hundar med olika typer av ledinflammation (artrit) samt så kallade kontrollhundar. Hundarna har valts ut till studien med ledning av kliniska symtom samt en cytologisk (mikroskopisk) analys av ledvätskan. En traditionell (konventionell) bakterieodling och en DNA analys (16s rRNA-gensekvensering) har utförts på ledvätskan.
 
Mål med studien
Detövergripande målet med studien är att undersöka om kvaliteten på diagnostik av bakteriell artrit kan ökas. Det kan få stor klinisk betydelse för dessa patienter genom mer riktade behandlingar, med snabbare tillfrisknande och därmed minskat lidande som följd.
 
Samarbetspartners
Denna studie bygger på ett samarbete med Mikrobiologen vid Universitetssjukhuset i Lund.
 
Finansiering
Studien är dels finansierad med medel ur Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse, samt dels Michael Forsgrens Stiftelse. Utöver detta har Stiftelsen Svensk Djursjukvård bidragit genom att anslå ett forskningsstöd motsvarande 10 % av Alexandras arbetstid. 
 
 
 

ColoPlus Vet som fodertillskott till hundar med diarré

 
Ansvarig veterinär/forskare: Carina Vinberg, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
 
Bakgrund
Diarré är vanligt förekommande hos hund. Orsaker till diarré kan vara infektioner med exempelvis bakterier, virus eller parasiter. Ibland är en diarré utlöst av att hunden ätit något den inte tål, en såkallad foderrelaterad diarré.
Fodertillskottet ColoPlus Vet innehåller näring och den del av kolostrum (kornas råmjölk) som har positiv effekt på immunförsvaret. I studier på människor har ColoPlus visat sig förbättra immunförsvaret hos HIV-patienter med diarré. I vår studie undersöker vi om fodertillskottet ColoPlus Vet också kan hjälpa hundar med diarré. 
 
Material och metoder
100 hundar med akut okomplicerad diarré deltar i studien. Hundarna delas blint in i två grupper och båda grupperna får den omvårdnad och behandling som de behöver, men får i tillägg också fodertillskottet ColoPlus Vet eller en placebo under 14 dagar. Hundarna följs avseende vikt, allmäntillstånd, aptit och avföringsfrekvens/konsistens under tiden i studien. Ett återbesök efter 14 dagar avslutar medverkan i studien. Studien kommer att jämföra tiden till tillfrisknande och även jämföra svårighetsgraden på diarréerna i de båda grupperna.
 
Mål med studien
Studien vill undersöka om ColoPlus Vet är ett behandlingsalternativ vid okomplicerade diarréer hos hund. Om man kan minska sjukdomstiden och svårighetsgraden av hundens diarré med fodertillskottet Coloplus Vet kan det vara ett värdefullt behandlingsalternativ vid diarrétillstånd hos hund.
 
Samarbetspartners
Studien genomförs i ett samarbete med ColoPlus AB
 
Finansiering
Projektet finansieras till största del från ColoPlus AB.
 

En prevalensstudie av ESBL-bärarskap i tarm hos människa och hund i samma hushåll.


Ansvarig veterinär/forskare: Ditte Ljungquist Leg.veterinär, Leg. Läkare Oskar Ljungquist, Infektionskliniken Helsingborgs lasarett. 

Bakgrund
ESBL (extended spectrum betalactamase) är ett samlingsnamn för en grupp enzymer som bryter ner en viss grupp av antibiotika. ESBL är en resistensmekanism som finns bland annat hos tarmbakterier. Både människor och djur kan bära ESBL-producerande bakterier (ESBLpb) i tarmen utan att bli sjuka. Om sjukdom uppkommer av en ESBLpb riskerar behandlande läkare/veterinär att sätta in icke-adekvat antibiotikabehandling då dessa bakterier är resistenta mot standardbehandling. Inom såväl human- som veterinärmedicinen utgör ESBLpb ett ökande problem då dessa ofta orsakar infektioner och att smittspridningen sker i snabbare takt än för andra resistenta bakterier. Den vanligaste humaninfektionen orsakad av ESBLpb är urinvägsinfektion. Bukinfektion, lunginflammation och sepsis förekommer likaså.
Det är visat att ESBLpb finns hos friska hundar i Sverige, men det är idag inte klarlagt hur de förvärvar dessa bakterier.  Studier har visat att antibiotikabehandling innebär en riskfaktor för bärarskap av ESBLpb.
För andra resistenta bakterier har man visat att smitta sker mellan husdjur och människa. Människa och hund kan bära på identiska stammar av andra typer av resistenta tarmbakterier, tydande på spridning mellan människan och hund.

Målsättning
Studien syftar till att öka kunskapen om bärarskap av ESBL-producerande bakterier med fokus på människa och hund i samma hushåll.  
 
Material och metoder
Patienter med påvisat bärarskap av ESBLpb i avföring som lever med hund/hundar i samma hushåll kontaktas och tillfrågas om de vill inkluderas i studien. Patientinformation och provtagningsmaterial med instruktion skickas hem till patienten som får provta sin hund. Om det finns fler hundar i ett hushåll väljs en hund slumpmässigt ut som provtas och analyseras för förekomst av ESBLpb i faeces.
En kontrollgrupp utgörs av människor utan påvisade ESBL-producerande bakterier i urin eller faeces som lever med hund/hundar i samma hushåll. En hund från varje hushåll inkluderas och provtas.
Samtliga patienter/djurägare i studien får via brev ett frågeformulär för att kartlägga smittspridning av ESBLpb. Därefter tas telefonkontakt med patienterna/djurägarna för att inhämta svaren på dessa frågor och dessutom ges deltagarna möjlighet att få svar på frågor som uppkommit rörande studien.

Finansiering
Ulla Yard stipendie
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved