Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Bergavägen 3
254 66 Helsingborg

Öppettider

Akutmottagning dygnet runt, året runt
Öppettider reception:
vardagar: 7.30 - 21.00
lör - sön: 9.00 - 18.00
Öppettider butik:
vardagar: 7.30-20.30
lör - sön: 10.00-17.00

Kontakta oss/Boka tid:

042-16 80 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Reproduktion

 

 

Länk till våra priser.


Länk till ansökan om uppfödarrabatt.

Ansökan för utskrift.

 
 

Innehåll/länkar till artiklarna på sidan

 

Rätt parningsdag
Tjuvparning/abortspruta
Herpesvirus
Kastration
Undersökning av spermakvalité

Insemination katt och hund - färsk, kyld, fryst sperma
Import och export av sperma
Frysning av semen
Besiktning av hundvalpar och kattungar

 


RÄTT PARNINGSDAG

En tik löper i regel 1-3 gånger per år beroende på ras och individ. Könsmognad varierar med ras och kroppsstorlek men generellt sett kan man säga att tikar av dvärghundsras börjar löpa redan vid 6-10 månaders ålder, medan tikar av storvuxna raser blir könsmogna först då de hunnit bli 1-2 år. Tänk på att variationen mellan olika tikar är mycket stor.
Genomsnittstiken löper ca 3 veckor åt gången och ägglossning sker oftast mellan dag 10-16. Det är dock mycket viktigt att understryka att detta långt ifrån gäller alla och enstaka tikar kan vara redo för befruktning så tidigt som en knapp vecka in i löpet medan andra väntar nästan en hel månad innan de har ägglossning.
Den vanligaste orsaken till att en tik går tom är att hon är parad på fel dag!

Lyckligtvis finns det enkla och säkra test att ta reda på när en tik har ägglossning och när hon bör bli parad. Hunden skiljer sig från alla andra djurslag i det avseende att de har en inväxt av celler som börjar producera det dräktighetsbevarande hormonet progesteron i äggblåsorna redan innan ägglossning skett. Tack vare denna unika fysiologiska företeelse kan vi mäta progesteronhalten i blodet och därmed identifiera den tidpunkt vid vilken ägglossning förväntas ske. Stegringen av progesteron i blodet och påföljande ägglossning sker under den delen av löpet vi brukar kalla höglöpet. Höglöpet föregås av det så kallade förlöpet.
Förlöp, höglöp och perioden som följer därefter går att skilja åt genom ett cellprov från slidväggen, ett så kallat vaginalutstryk.

Vi brukar rekommendera att ni kommer första gången med er tik för ett vaginalutstryk och/eller ett progesteronprov ca 7-9 dagar in på löpet. Är du medveten om att din tik har ett kort löp kan det vara av värde att få in henne redan tidigare än så för första provtagningen.

Ägglossningen anses ske när progesteronkoncentrationen ligger mellan 15-30 nmol/l. Efter fullföljd ägglossning skall äggen mogna i minst 1 dygn innan de är befruktningsdugliga. Progesteronstegringen efter genomgången ägglossning är individuell och vi är i första hand ute efter att fånga ägglossningen när vi ger våra råd avseende parning och insemination – det finns följaktligen inget ”optimalt värde” att para på men som fingervisning kan nämnas att många tikar ligger runt 40-70 nmol/l under den fertila perioden. Om hanhunden har god spermiekvalité överlever spermierna flera dagar inne i tiken men naturligtvis siktar vi på att para under den optimala fertila perioden. Om ni vill ta progesteronprov en helg måste ni kontakta oss senast på fredagen så gör vi vårt bästa för att ordna det.
Samtliga prover analyseras i vårt eget, välutrustade laboratorium av våra biomedicinska analytiker och provsvar erhålles bara någon/några timmar senare samma dag.

Hur mycket kostar det?
Vaginalcytologi kostar 380 kr första gången.
Upprepas det efter ett par dagar kostar det 323 kr.
Progesteronprov kostar 593 kr.
Utöver detta tillkommer ett veterinär/sköterskearvode på 380 kr.
Helgdag fram till kl 17:00, måste bokas senast fredagen innan, kl 16.00: Progesteronprov  inkl. jouravgift


Hur länge går tiken dräktig?

Dräktighetstidens längd hos hund brukar anges till 63 +/- 5 dagar, räknat från första parningsdagen.
Den stora variationen beror framför allt på tikens långa fertila period och spermiernas långa överlevnad i tiken. En tik som paras tidigt under löpet kommer följaktligen att ha en längre dräktighet än den som paras senare i löpet.
Räknas dräktighetstidens längd från ägglossningen går nästan alla tikar dräktiga 63 dagar.
Om man istället räknar dräktighetstiden från den fertila perioden går de oftast dräktiga knappa 61 dagar.

Ultraljud dräktighetskoll kostar 968 kr.
 


TJUVPARNING

”Inga parningar biter så bra som de oönskade” må vara ett raljerande uttryck men inte utan bakgrund. Är ni säkra på att en parning skett och ni önskar förhindra en dräktighet rekommenderar vi att ni bokar ett veterinärbesök för behandling med en abortspruta ungefär 1 vecka efter parningstillfället. Behandlingen med abortsprutan ges 2 dagar i följd och ungefär 4 veckor efter parningen tar vi tillbaka tiken för att kontrollera med ett ultraljud att behandlingen varit framgångsrik.
Är man inte helt säker på att parning har skett eller om man önskar avvakta av andra orsaker, är ett annat alternativ att man gör ett ultraljud ca 30 dagar efter parning och om tiken visar sig vara dräktig, abortera henne då. Att abortera en tik lite senare i dräktigheten fungerar i regel även det men vi kan se att ju senare aborten sker desto lite sämre effekt har behandlingen och något större risker tex för livmoderinfektion löper tiken.
Om man inte vet om tiken träffat en hane men känner en befogad oro att så kan vara fallet, kan man komma in med tiken akut för en vaginalcytologi. Om tiken är i höglöp på cellutstryket och vi dessutom kan se spermier i detsamma är risken för att tiken blivit framgångsrikt parad överhängande och vidare åtgärder bör vidtas.

Vad kostar en abortspruta?

Dosen och kostnaden är beräknad på din hunds vikt.
 
Första dagen då du träffar veterinär

 0 - 10 kg      879 kr
11 - 20 kg     1092 kr
21 - 30 kg     1300 kr
31 - 40 kg     1508 kr

Ultraljud dräktighetskoll 968 kr.
Andra dagen träffar du en sköterska

520 kr
728 kr
936 kr
1144 kr
 


CHV: CANINE HERPES VIRUS

Herpesvirus är ett mycket vanligt förekommande, artspecifikt virus som sprids i första hand via närkontakt men även via könsvägarna, i moderlivet samt i samband med förlossning. Hos vuxna djur förlöper infektionen oftast utan symtom men hos vissa kan man se en mild övre luftvägsinfektion. I likhet med herpesinfektion hos andra djurslag kan även hundar bli asymtomatiska smittbärare, dvs. dem bär ständigt på infektionen och sprider virus utan att själva visa tecken på sjukdom. Likaså kan också hundar infekterade med herpesvirus bära infektionen vilande för att denna sedan blossar upp och ger kliniska symtom/utsöndras och sprids i samband med att bärardjuret utsätts för stress (jämför munsår hos människa).

Tikar som smittas av herpesvirus strax innan parning eller under pågående dräktighet kan drabbas av aborter, fosterdöd, små kullar, död- eller svagfödda valpar osv beroende på när under dräktigheten tiken infekterats. Därtill kan viruset också infektera valparna i samband med födseln eller spridas till de unga valparna från modern eller andra hundar. Valpar under 3 veckors ålder kan ännu inte reglera sin kroppstemperatur som ett vuxet djur varför de inte kan svara med en förhöjd kroppstemperatur så som brukligt är i samband med en infektion för att hämma tillväxten av virus. Således blir mycket unga djur svårt sjuka i samband med en herpesvirusinfektion och dör oftast inom 24-48 h efter det att kliniska symtom debuterat. Inkubationstiden d v s tiden mellan infektion och symtomdebut för herpesvirus är ungefär 1 vecka. Äldre valpar (över 3 veckor) kan bli sjuka i varierande grad i samband med en herpesvirusinfektion men oftast ses det endast som en övergående luftvägsinfektion även hos dessa djur.
Även kroniskt infekterade tikar kan sprida smittan till sina valpar alternativt abortera i samband med att smittan aktiveras då hondjuret utsätts för stress vid parning och valpning. Herpesvirus ger ett kortvarigt antikroppssvar vilket innebär att en individ som genomgått en infektion eller reaktivering endast har mätbara antikroppstitrar i ca 3 månader efter avslutad sjukdomsperiod.
I dag har vi tillgång till ett vaccin att ge tikar i avel för att förebygga herpesinfektion. Vaccinet ges i samband med parning och 1-2 v före beräknad valpning. Vaccinationen bör upprepas vid varje dräktighet.

Vad kostar det?
Att låta vaccinera sin tik mot herpes hos en sköterska kostar 500 kr per vaccinationstillfälle.
 


KASTRATION


HUND

Beslutet huruvida man skall låta kastrera sitt djur eller inte kan vara svårt att ta och djurägare upplever ofta att de har för lite kunskap för att kunna ta ställning till vad de skall göra. För att underlätta har vi valt att sammanfatta de vanligast för- och nackdelarna med ingreppet.

De nordiska länderna skiljer sig stort från övriga västvärlden då vi till skillnad från de flesta andra länder inte rutinmässigt kastrerar den större delen av vår sällskapshundspopulation. Detta anses ha att göra med hundhållningen - hundar införskaffas som familjemedlemmar och hålls under god uppsikt och således är inte överpopulation något stort problem.

Vad kostar det?
Hanhund: 3750 kr
Hanhund med testikel/testiklar i bukhålan (abdominellt kryptorchid): 6547 kr
hanhund med testiklar i ljumsken 4812 kr
Tik < 15 kg 6196 kr
Tik > 15 kg 6724 kr
Tik (laparaskopi; titthålskirurgi): 7845 kr


KATT

På kattsidan ser det dock annorlunda ut och där kastreras också en mycket större del av djuren för att slippa överpopulation och vildkatter. På kattsidan anses således fördelarna ha en så utpräglad övervikt att vi rutinmässigt rekommenderar kastration om man inte har för avsikt att bedriva avel. Kastration av hon- resp. hankatt går bra att utföra redan innan djuret är könsmoget. Således kommer nedanstående uppgifter huvudsakligen behandla djurslaget hund. För helhetens skull skall vi nämna att det också finns medicinska sätt att könsneutralisera sitt hon- eller handjur på. Detta kommer inte att behandlas i denna text men vi vill dock göra förtydligandet och nämna att långvarigt p-pilleranvändande till honkatt inte är något lämpligt alternativ till kastration då risken för i första hand juvertumörer men även varig livmoderinflammation ökar nämnvärt.

Vad kostar det?
Kastrering Hankatt: 620 kr
Kastration Inhalation Hankatt (vissa raser eller pga sövningsrisk): 981 kr
Kastrering Honkatt: 1100 kr
Kastration Inhalation Honkatt ( vissa raser eller pga sövningsrisk) 1435 kr
Kastration av dräktig hona och avlivning av foster 1435 kr
 
Fördelar med kastration:
•    enkelt för ägarna
•    sjukdomsprofylax

Sjukdomsprofylax - sjukdomar som inte förekommer alls eller med kraftigt minskad förekomst hos kastrerade djur:

Tik:
sjukdomar i livmodern; varig livmoderinflammation m fl
sjukdomar i äggstockarna
slidframfall
vaginaltumörer
juverinflammation
juvertumörer (kastrationen skall helst göras tidigt i livet för att ha god profylaktisk effekt)

Hanhund:
testikelinflammationer
testikeltumörer
prostatasjukdom
försvagningar i muskulaturen i perinealområdet, sk perinealbråck
nybildningar i ändtarmsregionen; perinealtumörer

Nackdelar med kastration:
•    irreversibelt
•    icke-reproduktiva effekter

Icke-reproduktiva effekter:

A) Inkontinens
Tikar som kastreras löper en ökad risk att drabbas av inkontinens jämfört med okastrerade tikar. De vedertagna siffrorna är att ca 20 % av alla tikar som kastreras kommer att drabbas av inkontinens. Inkontinensen kan utvecklas omedelbart efter kastration eller dröja flera år innan den debuterar och detta oavsett när i livet tiken kastrerats. Storvuxna raser löper högre risk än småvuxna raser att drabbas av inkontinens och ffa boxrar anses drabbas i hög utsträckning av kastrationsrelaterad inkontinens.
Även hanhundar kan drabbas av kastrationsrelaterad inkontinens om än i en betydligt mindre utsträckning än tikar.

B) Juvenil vulva
Tikar som kastreras unga får ofta en mindre utvecklad vulva. Det är inte att rekommendera att kastrera unga tikar med kroniska problem med slidkatarrer eller med överdriven veckbildning i huden kring vulva. Dessa djur löper en ökad risk att drabbas av sk perivulvär dermatit (hudinflammation i vecken kring vulva) och bör få bli könsmogna (dvs. löpa en gång) innan de kastreras.

C) Fetma
Tikar och hanhundar som kastreras löper en ökad risk att drabbas av övervikt eftersom de per automatik får 30% lägre energibehov per dygn efter kastrationen jämfört med innan. I studier har man kunnat se att risken för övervikt minskar något om kastrationen sker tidigt i livet jämfört med om det sker under vuxen ålder. Det bästa sättet att undvika övervikt är att ge korrekt mängd foder med lämpligt energiinnehåll och motionera hunden regelbundet.
Övervikten i sig kan medföra även andra problem, t.ex. höftledsproblem, korsbandsskador, ökad risk för diabetes mm.

D) Päls
Ofta förändras pälsens textur efter kastration, ffa på hundar med långa silkiga behäng där underullen tenderar att dominera. Att pälskvalitén förändras är helt ofarligt men kan ha en kosmetisk betydelse.

E) Kroppstyp
Individer som kastreras innan de är fullvuxna tenderar bli något mer högställda än okastrerade individer. Därtill skall man komma ihåg att om man kastrerar en hanhund som unghund får han aldrig riktigt det typiska hanhundsutseendet med bred skalle, hals och bringa osv.

F) Beteende
I de många studier som är utförda inom området går uppgifterna vitt isär och ingen enhetlig konklusion går att utläsa. En hanhund som kastreras förhållandevis tidigt i livet minskar risken att utveckla hanhundsaggressivitet och har ett mindre utvecklat sexuellt beteende (dvs. urinmarkerar inte överallt, bryr sig inte om löptikar osv.). Det finns djurägare som upplever att deras kastrerade hund blir något lugnare än innan men det är svårt att bedöma beteende då det är en individuell uppskattning. Sist men inte minst måste man ta i beaktning att om djurägarna låter sina kastrerade hundar bli överviktiga kommer de av naturliga skäl bli mindre rörliga och aktiva jämfört med om de hålls slanka även efter ingreppet.

G) Rasspecifika hänseenden
Utöver ovanstående effekter finns en rad rasspecifika hänseenden som i första hand är relaterade till kastration i mycket ung ålder. Vi har på inget sätt invändningar mot att man låter utföra kastration på unga, ej könsmogna hundar, men om du har för avsikt att låta göra detta kommer vi eventuellt ta upp några enstaka beaktanden till diskussion inför operationen beroende på vilken ras din hund är.

 

KEMISK KASTRERING

Som ett alternativ till kirurgisk kastration kan man behandla hon- och handjur av både djurslaget hund och katt med olika läkemedel så att en tillfällig könsneutralisation erhålles, sk medicinsk kastration. Det finns olika typer av könsneutraliserande läkemedel som fungera på vitt skilda sätt och följaktligen också har olika biverkningar, för- och nackdelar. Nedan väljer vi att kort informera om Suprelorin, ett läkemedel som är registrerat för bruk på hanhund och som ger en övergående kastrationseffekt. Önskar du könsneutralisera din tik, honkatt eller hankatt på medicinsk väg rekommenderar vi att du kontaktar oss för vidare diskussion kring lämpligt val av behandling.
Suprelorin är en s k GnRH-agonist, ett kroppseget hormon som går in och modifierar den normala produktionen av könshormoner. Preparatet ges i form av en injektion av en liten depotablett under huden på vaken hund. Suprelorin finns att tillgå i två styrkor; 4,7 mg samt 9,4 mg. Beroende på styrkan på tabletten blir hanhunden i det närmaste kastrerad i minst 6 respektive 12 månader, ofta betydligt längre. Det är viktigt att vara införstådd i att preparatet verkar så tillvida att det initialt tillfälligt ÖKAR produktionen av manligt könshormon innan produktionen därefter upphör – av denna anledning har man en lagg-fas på 6 respektive 12 veckor innan hunden kan anses som kastrerad efter behandlingen har initierats. Behandlingen är reversibel d v s hunden återfår sin normala reproduktiva förmåga med tiden. Skulle man av någon anledning önska avbryta behandlingen i förtid finns det möjlighet att ta ut den lilla staven om den placerats på ett lättåtkomligt ställe. Känner man sig osäker på hur ens hanhund kommer att te sig som kastrerad och man först önskar se hur det faller ut eller om man av någon annan anledning inte kan låta söva och operera sin hund som man kanske ändå önskar få kastrerad är Suprelorin ett utmärkt sätt behandla hunden. Behandlingen kan ersättas av en kirurgisk kastration med tiden eller fortskridas med upprepade injektioner av de stavarna med regelbundna intervall.

Vad kostar det?
Ett veterinärbesök inkl implantation av en 4,7 resp en 9,4 mg Suprelorinstav kostar 2639 kr resp 4248  kr.
 


UNDERSÖKNING AV SPERMAKVALITÉ


HUND


Hur går det till?
Undersökning av en hunds spermakvalité bokas till leg. vet. Jenny Holmberg.
Oftast behöver man inte att ha någon löptik med sig men har man en blyg hanhund kan det underlätta arbetet avsevärt. Vi kan bistå med bomullstussar med doft från löptikar om det skulle behövas.
Omedelbart efter spermasamlingen undersöks spermierna avseende motilitet (hur många som rör sig och hur de rör sig) samt totalantal/koncentration. Därefter avdödas spermierna, färgas och bedöms i mikroskop avseende morfologi (utseende); missbildningar och defekter.
Den sperma man samlar har tagit hela 3 månader på sig att bildas och mogna. Följaktligen är det viktigt att tänka på att det du erhåller idag är en produkt av vad som hunden gått igenom de senaste 3 månaderna gällande eventuella infektioner, behandlingar med läkemedel etc.

Vad kostar det?
Spermaanalys kostar 2516 kr.
Spermanalys, som skickas för fullständig analys på SLU kostar 3200 kr.
 


KATT


Hur går det till?
Spermasamling på katt görs sporadiskt och utförs inte på samma sätt som på hund. Provtagningen är lite mer invasiv då vi måste ge din katt lugnande och dessutom föra upp en kateter i kattens urinrör vilket kan innebära en lite ökad risk för urinvägsinfektion. Mängden erhållen sperma är dock oftast tillräcklig för spermabedömning och i vissa fall även för eventuell insemination.
För tillfället utförs inte spermasamling från katt på Djursjukhuset.
  


INSEMINATION HUND

Inseminationer bokas direkt via receptionen i kontakt med Vet. Jenny Holmberg

Artificiella inseminationer
I Sverige har vi ett strikt regelverk som rör användandet av artificiella inseminationer. Endast specialutbildade veterinärer med särskild behörighet får lov att inseminera hundar och endast friska djur med god könsdrift får användas. Katter insemineras mycket sällan och nästan endast i forskningssammanhang eller när det rör utrotningshotade, större kattdjur.
Vanliga orsaker till att man väljer att låta inseminera sin tik istället för att hon paras naturligt kan vara att hanen bor mycket långt bort och man väljer att skicka sperman (kyld eller fryst) istället för att stressa hunden med en transport. En annan anledning kan vara smittskydd, storleksskillnader eller skillnad i rang mellan tiken och hanen.

Hur går det till?

Insemination med färsk sperma:
Kontakta oss i så god tid som möjligt så vi kan planera in inseminationen samt för att
kunna avgöra om det är ett lämpligt fall eller ej.
För närvarande har vi endast en veterinär, leg. vet. Jenny Holmberg med AI kompetens och därför måste hennes arbete planeras i god tid.
Givetvis försöker vi hjälpa till med akuta inseminationer i största möjliga mån.

Tiken och hanen kommer hit tillsammans, tiken bör vara kontrollerad med blodprov för att säkerställa att det är optimal parningsdag.
Hanen samlas och sperman undersöks för att se att den är av god kvalité.
Inseminationen utförs på vaken tik och brukar inte vålla något obehag.

På Specialistdjursjukhuset i Helsingborg inseminerar vi intrauterint (vi lägger sperman i tikens livmoder) med den skandinaviska katetern för bästa resultat. Detta förbättrar avsevärt resultaten för insemination med både färsk och kyld semen och möjliggör även hantering av fryst semen.

Vad kostar det?
Första inseminationen kostar 3122 kr.
Väljer man att låta upprepa inseminationen efter någon/några dagar kostar uppföljande inseminationen 2498r.
Om det görs på jourtid (8-17 helgdag) tillkommer jourpåslag 950 kr.


Insemination med kyld sperma:
Vid import eller försändelse av sperma över långa avstånd kan man buffra och kyla sperman och skicka den kyld. Kyld sperma av god kvalité håller sig livsduglig i ca 2-4 dagar (ev längre) under förutsättning att kylkedjan är obruten. Det är viktigt att veterinär både på avsändarorten och mottagarorten kontaktas på ett tidigt stadium så att de är tillgängliga när samling respektive insemination skall ske. Samling, kylning och försändelse av sperman sker när tiken konstaterats ha ägglossning enligt progesteronanalys i blodet enligt ovan.

Vad kostar det?
Insemination med kyld sperma kostar lika mycket som med färsk sperma (se ovan). Däremot tillkommer kostnader för samling, kylning, försändelse och upprepade progesteronanalyser vilket brukar resultera i en slutsumma på ca 7-10 000 kr. Djurägaren är själv ansvarig för att ordna transporten och vi brukar be er vara uppmärksamma på att transporten helst inte får överstiga 24 h för att kylkedjan skall kunna hållas obruten och kvalitén inte skall påverkas.


 


import och export av sperma


Import av sperma:
Det är i dag fritt att importera sperma från alla EU-länder samt Norge och Schweiz och endast ett giltigt hälsointyg och en korrekt ID-märkning krävs. Kommer sperman däremot från 3:e land, dvs från ett land utanför Europas gränser är reglerna mer omfattande och dessutom krävs ett giltigt importintyg. Vi överlåter till djurägaren att ansvara för att all provtagning, alla intyg, vaccinationer och ID-märkning är utförd så som de svenska regelverket kräver för att vi skall kunna inseminera era hundar. För närmare information hänvisar vi till jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se

Export av sperma/skicka sperma inrikes:
På Specialistdjursjukhuset Helsingborg har vi möjlighet att samla, buffra och kyla din hunds sperma för transport till väntande tik i höglöp någonstans i Sverige/världen.
Har man som hanhundsägare blivit tillfrågad om man kan tänka sig skicka kyld sperma inrikes/utrikes önskar vi att ni så snart som möjlighet tar kontakt med djursjukhuset för möjlighet till planering. Därefter vill vi att ni kontaktar oss igen när tiken går i löp och att ni därefter håller oss kontinuerligt uppdaterade på hur tikens progesteronvärden utvecklas så vi har ett hum om när ni behöver våra tjänster. I anslutning till att tiken har ägglossning samlas hanhunden, sperman buffras och kyles och förpackas för transport. Hanhundsägaren har själv ansvar för arrangemang och bekostnad av transporten och får med sig ett paket (ca 2 kg, 40x40x20 cm) under armen när ni lämnar djursjukhuset. Kom ihåg att spermierna helst inte bör ligga i kylboxen i mer än 24 h innan de måste sättas i kylskåp för att hålla kylkedjan obruten och jämn. Kom också ihåg att det kan vara svårt att ordna med transporter under helgerna! Skall sperman exporteras är det djurägarens ansvar att hålla reda på vilka krav mottagarlandet ställer på lämnande hanhund (vaccinationer, dokument etc).

Hur går det till?
Oftast behöver man inte att ha någon löptik med sig men har man en blyg hanhund kan det underlätta arbetet avsevärt. Vi kan bistå med bomullstussar med doft från löptikar om det skulle behövas.
Den sperma man samlar har tagit hela 3 månader på sig att bildas och mogna. Följaktligen är det viktigt att tänka på att det du erhåller idag är en produkt av vad som hunden gått igenom de senaste 3 månaderna gällande eventuella infektioner, behandlingar med läkemedel etc.

 


Frysning av semen

För närvarande kan vi tyvärr inte erbjuda spermabank för frusen sperma.
Däremot hjälper vi dock gärna till med att samla sperma för kylning i frysbuffert och vidare transport för frysning och lagring i bank. Likaså arbetar vi med inseminationer av frusen sperma i den mån vi inte behöver ha långtidsförvaring av sperman innan inseminationen.

För hundägare i södra Sverige kan det vara bra att känna till att det finns en veterinär norr om Köpenhamn i Danmark, Birgitte Schjoth på Canicold hundspermabank, som också arbetar med fryst hundsperma.

Djurägaren kontaktar lämplig spermabank själv för att boka infrysningen med dem, få exakta prisuppgifter samt se till att de har personal att ta emot din hunds sperma den aktuella dagen då ditt paket kommer fram till dem. Du ansvarar också själv för att posta paketet efter processande hos oss. Paketet är ca 40*40*20 cm stort och väger ungefär 2 kg och kan skickas rekommenderat/express med posten eller annat bolag tex Fedex.

Hundspermabanken på SLU kontaktar du lättast via mail till; eva.axner@slu.se
Hundspermabanken på Canirep kontaktar du lättast via mail till: canirephb@gmail.com

Vad kostar det?
Spermasamling på djursjukhuset, bedömning samt kylning i frysbuffert kostar 4000 kr. Därtill tillkommer kostnader för transport och infrysning/förvaring på respektive spermabank.
 


besiktning av VALPAR OCH KATTUNGAR

Samtliga priser gäller endast kullar som fortfarande bor kvar hos uppfödaren oavsett kullstorlek.

Tänk på att vi gärna kommer hem och besiktigar dina valpar/kattungar  i hemmet om du bor inom en 3 mils radie från djursjukhuset. Tillkommer endast körersättning.
Priserna gäller både valpar och kattungar.
Valp-/Kattungebesiktning, chipmärkning, vaccination
Besiktning
Vacc, id-märkning
Vacc, besiktning
Id-märkning
Vaccination
Ombesiktning
Hembesök Körersättning 1 - 3 mil
671 kr/djur
323 kr/djur
520 kr/djur
600 kr/djur
219 kr/djur
260 kr/djur
330 kr/djur
530-637 kr
 

Länkar till information om:    Prostatasjukdomar             Pyometra/livmoderinflammation

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved